Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Tilbage i februar 2020 blev der afholdt en supplerende idéhøring for Svanemøllen Skybrudstunnel, idet der var sket ændringer af projektet i forhold til den oprindelige idéhøring.

Ejerlauget afgav høringssvar, og Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har nu udarbejdet og offentliggjort et høringsnotat med tilhørende behandling af høringssvarene.

Materialet er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside, og det kan tilgås via dette link: https://mst.dk/natur-vand/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/svanemoellen-skybrudstunnel/